H  I  V

+

Khi duy trì điều trị hiệu quả,
HIV không thể lây truyền
qua đường tình dục.

T  Ì  N  H

Khi điều trị đúng cách,
người sống với HIV không thể lây truyền cho bạn tình.

Y  Ê  U

Duy trì điều trị hiệu quả
làm giảm đáng kể tỷ lệ
lây truyền HIV từ mẹ sang con.

C  O  N

Người sống với HIV
có thể sống lâu dài, viên mãn
cùng người thân.

X  U  Â  N

H  I  V +

Khi duy trì điều trị hiệu quả,
HIV không thể lây truyền
qua đường tình dục.

T  Ì  N  H

Khi điều trị đúng cách,
người sống với HIV
không thể lây truyền cho bạn tình.

Y  Ê  U

Duy trì điều trị hiệu quả
làm giảm đáng kể tỷ lệ
lây truyền HIV từ mẹ sang con.

C  O  N

Người sống với HIV
có thể sống lâu dài, viên mãn
cùng người thân.

X  U  Â  N

Cùng sống. Cùng yêu.

S  Ô  N  G

Khi tuân thủ điều trị và duy trì tải lượng vi-rút ở mức không phát hiện, người có HIV không thể lây truyền cho bạn tình.

KHÔNG
PHÁT
HIÊN

Uống thuốc ARV hàng ngày làm giảm dần
số lượng bản sao vi-rút HIV trong máu.

Xuống dưới 200 bản sao/ml nghĩa là vi-rút được
ức chế hiệu quả. Đây còn được gọi là
tải lượng không phát hiện.

KHÔNG
LÂY
TRUYÊN

Duy trì điều trị 6 tháng có thể đạt được
tải lượng không phát hiện.
Từ 1 năm trở đi, nếu tiếp tục duy trì,
HIV không thể lây truyền
qua đường tình dục.

HOTLINE

Khám, điều trị. Cùng sống, cùng yêu.

03899 15664