VIEN

H  I  V

+

Khi duy trì điều trị hiệu quả,
HIV không thể lây truyền
qua đường tình dục.

T  Ì  N  H

Khi điều trị đúng cách,
người sống với HIV không thể lây truyền cho bạn tình.

Y  Ê  U

Duy trì điều trị hiệu quả
làm giảm đáng kể tỷ lệ
lây truyền HIV từ mẹ sang con.

C  O  N

Người sống với HIV
có thể sống lâu dài, viên mãn
cùng người thân.

X  U  Â  N

H  I  V +

Khi duy trì điều trị hiệu quả,
HIV không thể lây truyền
qua đường tình dục.

T  Ì  N  H

Khi điều trị đúng cách,
người sống với HIV không thể lây truyền cho bạn tình.

Y  Ê  U

Duy trì điều trị hiệu quả
làm giảm đáng kể tỷ lệ
lây truyền HIV từ mẹ sang con.

C  O  N

Người sống với HIV
có thể sống lâu dài, viên mãn
cùng người thân.

X  U  Â  N

Cùng sống. Cùng yêu.

S  Ô  N  G

Khi tuân thủ điều trị và duy trì tải lượng vi-rút ở mức không phát hiện, người có HIV không thể lây truyền cho bạn tình.

KHÔNG
PHÁT
HIÊN

Uống thuốc ARV hàng ngày làm giảm dần
số lượng bản sao vi-rút HIV trong máu.

Xuống dưới 200 bản sao/ml nghĩa là vi-rút được
ức chế hiệu quả. Đây còn được gọi là
tải lượng không phát hiện.

KHÔNG
LÂY
TRUYÊN

Duy trì điều trị 6 tháng có thể đạt được
tải lượng không phát hiện.
Từ 1 năm trở đi, nếu tiếp tục duy trì,
HIV không thể lây truyền
qua đường tình dục.

HOTLINE

Khám, điều trị. Cùng sống, cùng yêu.

03899 15664

These materials were created under the direction and support of the Partnership for Health Advancement in Vietnam (HAIVN) through Cooperative Agreement NU2GGH001140-05 from the U.S. Centers for Disease Control and Prevention with funding from the U.S. President’s Emergency Plan For AIDS Relief (PEPFAR). By promoting an understanding of the meaning of Undetectable = Untransmittable (U=U), these materials are part of a broader initiative to reduce HIV-related stigma and to promote access to HIV testing, prevention, and treatment services in Vietnam.